Bip Mapa strony
Tutaj jesteś: Strona głównaNowościKonkurs na stanowisko Dyrektora...
Numer konta
Konto dla wpłat:
BS Cieszków 73958210102001010001560001
Przydatne linki

Czytaj nowości

Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Cieszkowie
Opublikowano: 2017-03-24

                                                                                                   Załącznik do Zarządzenia nr 139/2017

                                                                                       Wójta Gminy Cieszków z dnia   23.03.2017 r.

WÓJT GMINY CIESZKÓW

Ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Publicznego Przedszkola w Cieszkowie, ul. Kolejowa 10, 56-330 Cieszków

§ 1

   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek  (Dz. U. 2009 Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

§ 2

1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z  koncepcją  funkcjonowania i rozwoju Publicznego Przedszkola w Cieszkowie,

2) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

 b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

 c) stażu pracy, w tym pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej      nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz.168, z późn. zm.)

10) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

12) oświadczenie, że  kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016, poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

§ 3

1. Oferty powinny zostać złożone  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na Dyrektora  Publicznego Przedszkola w Cieszkowie” w  terminie do dnia 18.04.2017 roku, do godz. 15:30, osobiście w pok. Nr 8 w Urzędzie Gminy Cieszków lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Cieszkowie, ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszków. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Cieszków.

3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną            powiadomieni indywidualnie.

4. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały  dokumentów o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2,4,5,10 i 11.

 

Szczegółowe informacje i załączniki można znaleźć pod adresem:
 http://bip.cieszkow.pl/Article/get/id,16319.html.


Tablica ogłoszeniowa
2017.04.20 plakaty gck (4).jpg

2017.04.20 plakaty gck (3).JPG

2017.04.20 plakaty gck (1).JPG

2017.03.14 dardlaaleppo.jpg

2017.02.07 button_dbp_zglos.jpg

2017.03.30 button_kolorowy szlak karpia.jpg

Policja milicz.jpg

2016.10.27 taneczne.jpg

2016.02.16 pomoc_prawna.png

2016-02-29 STRATEGIA ROZWOJU.bmp

kacik_przedsiebiorcy_300px_crop.png

2015.09.28 lokalna strategia rozwoju2.jpg

2000px-Facebook.svg.png

2017.01.25 tecza.jpg

http://www.aktywni.barycz.pl/

EKO7.jpg

logo-dolnyslask.jpg

lgd_20100916.jpg

2015.10.12 gck.gif

2014 button_dbp.jpg

2015.03.25 DODR.png

mikroporady.jpg

eeeeeeeeeeeeef.jpg

http://www.samorzad.pap.pl/

centrum informacji o środowisku.jpg

agencja nieruchomości rolnych.jpg

nsr_20110407.jpg

tpzc logo.jpg

ogłoszenie cookies.jpg