Bip Mapa strony
Tutaj jesteś: Strona głównaINFORMACJE ŚRODOWISKOWE

INFORMACJE ŚRODOWISKOWE

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2011-2015:

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE (PLIK PDF) 

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą uzyskać informacje w Urzędzie Gminy Cieszków- pokój nr 6 (Referat Inwestycji, Budownictwa i Promocji ) lub telefonicznie: 071 38 48 102.1. Kto może otrzymać dofinansowanie?
Ostatecznymi odbiorcami są gospodarstwa domowe, agroturystyczne oraz obiekty użyteczności publicznej. Jednak instytucjami pośredniczącymi, które wybierają ostatecznych odbiorców są: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Pomocą nie są objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane.
2. Co jest objęte dofinansowaniem?

Budowa systemu oczyszczalni przydomowych obsługujących min 50 gospodarstw lub budowę min 50 szt. podłączeń do sieci kanalizacyjnej.
3. Ile wynosi dofinansowanie?

Do 90% kosztów kwalifikowanych , w tym
a) 45% w formie dotacji (bezzwrotnie)
b) 45% w formie pożyczki - Pożyczki udziela NFOŚiGW dla jednostki samorządowej – Jednostka udziela pożyczki poszczególnym gospodarstwom domowym.
• Oprocentowanie w skali roku wynosi 3,5%.
• Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są w okresach kwartalnych. Pożyczka może być udzielona na okres dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wpłaty.
• Może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

10% wynoszą środki własne.

4. Koszty podlegające refundacji ze środków NFOŚiGW?

W ramach programu finansowane będą:
• Kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory biologiczne, posiadające deklarację zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 oraz wystawione przez notyfikowane w Komisji Europejskiej laboratoria certyfikaty zgodności wyrobu potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach zgodności.
• Podłączenie budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego. ,
• Roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami.
• Roboty ziemne i budowlano-montażowe.
• Montaż urządzeń.
• Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
• Rozruch urządzeń i instalacji.
• Instalacje doprowadzające media do obiektów technologicznych.
• Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
•  Przygotowanie terenu.


Przełożenie sieci i obiektów sieciowych kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami.
• Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez NFOŚiGW,  jeżeli Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT.
• Wykonanie dokumentacji projektowej.
• Koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego, odbiorów technicznych i Obsługi geodezyjnej oraz badań hydrogeologicznych.
Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącza się:
a) Obszary dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzania ścieków jest ekonomicznie uzasadniona.
b) Obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego
c) Obszary, dla których przed 2020 został, przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji jej zadań własnych, zaplanowany i będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków.

Jakie są terminy i sposób składania wniosków?
Nabór jest ciągły w każdym roku do wyczerpania środków przeznaczonych na dany rok. O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku. Wnioski trzeba składać w :
Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
Na rozpatrzenie wniosku czeka się od 2 do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
6. Jaki jest okres wdrażania programu ?

Program będzie wdrażany w latach 2011-2015, środki wydatkowane będą do 31.12.2015.

7. Co jest wymagane by złożyć wniosek?

• Badania geotechniczne gruntu
• Kosztorys prac
• Prawo do dysponowania na cele budowlane wszystkimi nieruchomościami , na których w ramach złożonego wniosku mają być wybudowane przydomowe oczyszczalnie

8. Jakie są zasady udzielania i rozliczania dotacji?
Po zaakceptowaniu wniosku, zostaje podpisana umowa która jest podstawą wypłaty dotacji. Określa ona w szczególności warunki udzielania , rozliczania i zwrotu dotacji.
9. Jak wypłacane jest dofinansowanie?
Płatności regulowane są na bieżąco, po przedstawieniu faktury. Przykładowo aby dostać zwrot za fakturę na Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków należy przedstawić:
• Fakturę
• Protokół odbioru podpisany przez Inspektora Nadzoru
• Oświadczenie dotyczące przeszkolenia użytkowników z Obsługi przepompowni
• Badania pracy oczyszczalni
Środki pieniężne powinny być wypłacone w ciągu 1-1,5 miesiąca od dostarczenia pełnej dokumentacji.

10. Jakie są warunki kwalifikalności faktur?

• Zostały sprawdzone, zatwierdzone do zapłaty i zaksięgowane
• Dotyczą faktycznie dostarczonych usług i towarów
• Odnoszą się do okresu realizacji przedsięwzięcia określonego w umowie o dofinansowanie i harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz zostały poniesione w umownym okresie.

11. Jak wybrać dostawcę?

Dostawca usługi musi być wybrany na drodze przeprowadzenia przetargu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz.U.04.202.2072) . Przykładowy SWIZ znajduje się na stronie NFOŚiGW:
www.nfosigw.gov.pl -> środki krajowe -> programy priorytetowe -> ochrona wód -> PBOŚ i podłączenia

Obowiązek JST 

Tablica ogłoszeniowa
2017.03.09 swieta wystawa.jpg

2017.03.14 dardlaaleppo.jpg

2017.02.07 button_dbp_zglos.jpg

Policja milicz.jpg

2016.10.27 taneczne.jpg

2016.02.16 pomoc_prawna.png

2016-02-29 STRATEGIA ROZWOJU.bmp

kacik_przedsiebiorcy_300px_crop.png

2015.09.28 lokalna strategia rozwoju2.jpg

2000px-Facebook.svg.png

2017.01.25 tecza.jpg

http://www.aktywni.barycz.pl/

EKO7.jpg

logo-dolnyslask.jpg

lgd_20100916.jpg

2015.10.12 gck.gif

2014 button_dbp.jpg

2015.03.25 DODR.png

mikroporady.jpg

eeeeeeeeeeeeef.jpg

http://www.samorzad.pap.pl/

centrum informacji o środowisku.jpg

agencja nieruchomości rolnych.jpg

nsr_20110407.jpg

tpzc logo.jpg

ogłoszenie cookies.jpg